Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku

Büromuz farklı sektörlerde faaliyet gösteren müvekkillerimize çalışanları ile ilişkilerinin geliştirilmesi ve muhtemel hukuki ihtilafların önlenmesi amacıyla hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu alanda müvekkillerimize sağladığımız hizmet müvekkillerimizin ihtiyaç duyduğu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve bunların yönetiminin yanı sıra olası bir hukuki ihtilafta müvekkillerimizin mahkemeler önünde temsil edilmesini de kapsamaktadır. Büromuz müvekkillerine sağladığı İş Hukuku konusunda sağladığı danışmanlık ve takip ettiği davalar nedeniyle bir çok yeni kararın oluşmasını ve içtihatların şekillenmesini sağlamıştır.

Şirketler & Ticaret Hukuku

Büromuz şirketlerin kurulması, ortaklık sözleşmesi ve ticari akitlerin hazırlanması, söz konusu olduğunda birleşme ve devralma aşamalarında sözleşmelerin hazırlanması, şirketlerin günlük işleyişleri, kurumsal kararların alınması ve gerekli olması halinde tasfiyesine kadar Şirketler Hukuku ile ilgili tüm konularda müvekkillerine hukuki hizmet sağlamaktadır. Bunun dışında müvekkillerinin gereksinim duyduğu her türlü sözleşmenin hazırlanması, müzakere edilmesi ve akdedilmesi konusunda danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Bu alandaki çalışmalarımız ihtilaf halinde müvekkillerimizin mahkemeler önünde temsilini de kapsamaktadır.

Ceza Hukuku

Büromuz müvekkillerine başta dolandırıcılık, evrakta sahtecilik, kaçakçılık ve güveni kötüye kullanma olmak üzere mali ve ticari ceza hukuku alanında hizmet vermektedir. Konusunda uzman büromuz şüpheli sanık veya mağdur konumdaki tüm müvekkillerine soruşturmanın her aşamasında hukuki hizmet vermektedir. Büromuz henüz soruşturma aşamasına gelmeden müvekkillerinin olası bir soruşturmadan kaçınmaları için gerekli adımlar konusunda danışmanlık sağlamaktadır.

Gayrimenkul Hukuku

Büromuz gayrimenkul hukuku alanında gayrimenkullerin alım, satımı, gayrimenkuller üzerinden ayni hak tesisleri ve kaldırılması, kira sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve yönetimi gibi çok geniş bir yelpazede müvekkillerine hizmet sunmaktadır. Büromuz gayrimenkullerden doğan uyuşmazlıklarda da müvekkillerini temsil etmekte ve ilgili resmi kurumlar nezdinde yapılan tetkiklerle gayrimenkullerin hukuki durumları konusunda müvekkillerine hizmet sağlamaktadır.

İdare Hukuku

Büromuz avukatları, idari cezalar ve idari yargıya ilişkin diğer uyuşmazlıklarda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu gibi resmi kurumlara karşı yürütülen davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Dava Takibi

Büromuz ticaret hukuku, iş hukuku, idare hukuku, gayrimenkullere ilişkin uyuşmazlıklar, sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar gibi uyuşmazlıkların öngörülmesi veya mahkemeler önünde sonuçlandırılmasında yoğun deneyim ve hukuki bilgiye sahiptir. Büromuz müvekkillerine yabancı mahkemelerden almış oldukları mahkeme kararlarının Türkiye’de tanıma ve tenfizi konusunda da hukuki hizmet vermektedir.

İcra ve Borç Takibi

Büromuz İcra ve İflas Departmanında dosyası olan müvekkillerine mahkeme kararlarının uygulanmasının temini, ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması, icra ve iflas aşamalarında şirketlerin alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması ve mali durumunun ıslahı, şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması, iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması ve iflas ve iflasın ertelenmesi davalarının takibi konusunda hukuki hizmet sağlamaktadır.